Opłaty

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku są zgodne z Uchwałą nr XV/244/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09.07.2019.

1. Od 01-02-2021r.  miesięczna stała opłata określona przedmiotową Uchwałą wynosi -  550,05zł i ulega corocznie z dniem 1 lutego waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu

Obniżona o 30% - wynosi - 385,04 zł

- wysokość średniego miesięcznego dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym za ubiegły rok kalendarzowy więcej niż 25% i nie wiecej niż 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę )

Obniżona o 66% - wynosi - 187,02 zł

- wysokość średniego miesięcznego dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym za ubiegły rok kalendarzowy ( nie wiecej niż 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę

- do żłobka uczęszcza dwoje dzieci z jednej rodziny rozumianej jako osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące

 - rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnością

Zwolnienie z opłaty stałej

Zwolnienie z opłaty stałej lub obniżenie stawki podstawowej następuje na wniosek rodzica.

2. Opłata za wyżywienie wynosi 6,00 zł za jeden dzień
Rodzicom i opiekunom za nieobecność dziecka przysługuje zwolnienie z opłaty za wyżywienie za każdy dzień następujący po dokonaniu zgłoszenia.

Opłaty należy wpłacać na konto:

PKO BP
nr 19 1020 4027 0000 1602 1643 2855

bez żadnych zmian ani zakrągleń w nieprzekraczalnym terminie do 15-ego dnia każdego miesiąca. Nie opłacenie należności w w/w terminie może skutkować nieprzyjęciem dziecka w następnym dniu do żłobka.