Żłobek nieczynny

10 kwietnia 2020r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał na podstawie art. 6a z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2020r poz.326, z późn. zm) rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na mocy tego rozporządzenia działanie żłobka oraz dzienna opieka pozostaje zawieszona do 26.04. 2020r.